ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsomschrijvingen


In het navolgende wordt verstaan onder:
* ​Hart van Lochem: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hart van Lochem , statutair gevestigd te Lochem gemeente Lochem.
* ​Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Hart van Lochem verlenen van logies
en/of het verstrekken van ruimten met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
* ​Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hart van Lochem een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder Klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.
* ​Gast: degene aan wie Hart van Lochem op grond van een met een Klant gesloten overeenkomst de Diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.
* ​Hotelovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Hart van Lochem en de Klant, waarbij tegen betaling door de Klant of de Gast ten behoeve van die Klant en/of Gast diensten worden verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotelovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enig andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
* ​Reserveringswaarde: de waarde van de Hotelovereenkomst.
* ​Online-reservering: de reservering die gedaan wordt met behulp van het
reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Hart van Lochem (www.hartvanlochem.nl), waarbij door de Klant en Hart van Lochem een overeenkomst wordt aangegaan, waarin is vastgelegd voor welke periode en onder welke voorwaarden de Hotelovereenkomst zal worden geëffectueerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1 De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd, die voortvloeien uit de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen of overeenkomsten of bedingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hart van Lochem overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de Klant gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Hotelovereenkomst

3.1 Hart van Lochem behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde af te zien van het sluiten van een Hotelovereenkomst.


3.2 Hart van Lochem zal nimmer een Hotelovereenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer genoemd in artikel 429quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).


3.3 Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een Hotelovereenkomst zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval slechts voor zover de capaciteit van Hart van Lochem voldoende is.


3.4 Elke Hotelovereenkomst aangegaan door een Klant wordt geacht mede voor rekening en risico van deze Klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een Gast zal de Klant in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4: Verplichtingen van Hart van Lochem


4.1 Hart van Lochem zal aan de Gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen dienst verlenen conform de binnen Hart van Lochem geldende kwaliteitsnormen.


4.2 De bepalingen zoals hiervoor onder 4.1 omschreven zijn niet van toepassing:
* ​in geval van overmacht, zoals hierna omschreven in artikel 13;

* ​indien de Gast niet verschijnt;
* ​indien de Klant de in artikel 11 bedoelde waarborgsom of tussentijdse betaling niet, dan wel niet tijdig, heeft betaald;
* ​indien de Klant niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de verplichtingen die de Klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Hart van Lochem heeft.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Hart van Lochem de accommodatie aan de Gast ter beschikking stellen van de overeengekomen inchecktijd, hetzij 15:00 uur op de dag der aankomst, tot 11:00 uur op de dag van vertrek.


4.5 Hart van Lochem is gerechtigd om aan de Gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de Hotelovereenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de Gast bezwaarlijk is, heeft de Gast of de Klant het recht met onmiddellijke ingang de Hotelovereenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de Klant of Gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijk accommodatie, zal Hart van Lochem het bedrag van de besparing aan de Gast of Klant ter beschikking stellen. Hart van Lochem zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Huisregels


5.1 Teneinde de orde en rust binnen Hart van Lochem te bewaren en de goede kwaliteit van dienstverlening van alle gasten te waarborgen, kent Hart van Lochem zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich bij de receptie


5.2 Hart van Lochem is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de Hotelovereenkomst met een Gast te beëindigen indien een Gast de huisregels overtreedt, dan wel zich dusdanig gedraagt dat orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Op eerste verzoek dient de Gast het hotel te verlaten. Hart van Lochem is niet gehouden haar verzoek te motiveren en tevens is zij niet verplicht tot restitutie van de Reserveringswaarde.


5.3 Hart van Lochem staat huisdieren in overleg toe tegen betaling van een borg (€100,-) welke een Klant na het uitchecken weer terug krijgt.


5.4 Hart van Lochem is gerechtigd om iedere Hotelovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. Hart van Lochem is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.


5.5 Hart van Lochem plaatst geen bedden bij op kamers, tenzij daar in overleg tussen de Klant en Hart van Lochem schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen.

Artikel 6: Online-reserveringen


6.1 Bij de Online-reservering vult de Klant alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de juistheid van de overgedragen informatie.


6.2 De Online-reservering komt tot stand nadat Hart van Lochem het reserveringsformulier heeft ontvangen en dit aan de Klant heeft bevestigd.
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is Hart van Lochem gerechtigd een Online-reservering te laten vervallen indien een Gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag één uur na het overeengekomen inchecktijdstip.


6.4 Bij wijziging van de aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve, Online-reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve Online-reservering tot stand dienen te komen.


6.5 De in artikel 14.2 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier.


6.6 De Klant betaalt het totale bedrag van de Online-reservering ineens bij de reservering via onze diverse betaalmethoden


6.7 De Klant kan aanspraak maken op kosteloze annulering; U kunt gratis annuleren tot 2 dagen voor aankomst. U betaalt alleen de eerste nacht als u binnen 2 dagen voor aankomst annuleert.


6.8 Hart van Lochem stelt de informatie op haar website met de grootste zorg samen, desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen Online-reserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit artikel leiden tot wijziging van de prijs, heeft de Klant recht op kosteloze annulering. Aan de gedane Online-reservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.


6.9 Hart van Lochem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of niet juist uitvoeren van de Online-reservering in geval van overmacht, of door toedoen van de Klant, alsook het niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website en inbraak van buitenaf, virussen of in geval van vooruitbetaling weigering van de bank.


6.10 In voorkomende gevallen is het mogelijk een Online-reservering te maken die per factuur betaald wordt. Dan moet worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:
– Alleen zakelijke klanten kunnen betalen per factuur;
– de Online-reservering moet door een zakelijke Klant gemaakt worden voor een Gast;
– de Online-reservering moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum gedaan worden; – de factuur moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum betaald zijn;
– Hart van Lochem heeft schriftelijk ingestemd met betaling per factuur, indien dit niet het geval is komt de Hotelovereenkomst niet tot stand.

Artikel 7: Annulering


7.1 Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijk van de Klant en/of derden op grond van het geldende recht.


7.2 Een Hotelovereenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de Klant tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de Reserveringswaarde te betalen en dit aanbod Hart van Lochem onverwijld wordt aanvaard.

7.3 Annulering dient schriftelijk, waaronder mede begrepen online, per e-mail en gedateerd te geschieden. Een Klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

Artikel 8: Waarborgsom en tussentijdse betaling

8.1 Hart van Lochem kan van een Klant verlangen dat deze, tot zekerheid, een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom kan zowel betrekking hebben op reeds verrichte als nog te verrichten Diensten als op mogelijk te lijden schade.


8.2 De waarborgsom dient te worden betaald naast de Reserveringswaarde


8.3 De waarborgsom zal nooit hoger zijn dan € 150 per kamer.

8.4 Hart van Lochem heeft het recht om de waarborgsom te verrekenen met al datgene dat de Klant op grond van deze voorwaarden, dan wel uit hoofde van de overeenkomst of welke andere hoofde dan ook, aan Hart van Lochem verschuldigd is.


8.5 Hart van Lochem heeft het recht om tussentijds betaling te verlangen voor de reeds geleverde Diensten.


8.6 Indien de waarborgsom niet of slechts gedeeltelijk wordt aangesproken zal het niet aangesproken deel na verloop van 14 dagen, na afloop van de Hotelovereenkomst, aan de Klant worden gerestitueerd door overboeking op het door de Klant aan Hart van Lochem opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van ​Hart van Lochem

9.1
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Lochem, aanvaardt Hart van Lochem geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
9.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Lochem, aanvaardt Hart van Lochem geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt.


9.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Lochem, aanvaardt Hart van Lochem geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Hart van Lochem eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Hart van Lochem.


9.4 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Lochem, aanvaardt Hart van Lochem geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verdwijning van fietsen, geplaatst in de fietsenstalling, welke ter beschikking van de Gast wordt gesteld bij Hart van Lochem.


9.5 Een aansprakelijkheid van Hart van Lochem zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hart van Lochem.


9.6 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Lochem, is Hart van Lochem niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van Gasten. De Klant vrijwaart Hart van Lochem tegen aanspraken van Gasten dienaangaande.


9.7 Hart van Lochem wordt door de Klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke een Gast of derde jegens Hart van Lochem geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de Klant gesloten Hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de
Hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Gast en/of Klant


10.1 De Klant en/of de Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hart van Lochem of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de Klant en/of Gast.


10.2 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de Gast.


10.3 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de Klant en/of de Gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.

Artikel 11: Prijzen en betaling


11.1 De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.


11.2 De Klant is de in de Hotelovereenkomst vermelde bedragen aan Hart van Lochem verschuldigd. Hart van Lochem kan voor bijzondere diensten, zoals een extra verschoning van de kamer, vergoeding aan de Klant en/of Gast in rekening brengen.


11.3 Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekening terzake van annulering of no show, zullen door de Klant en/of de Gast worden voldaan per internetbetaling. Als plaats van betaling wordt aangewezen Lochem.


11.4 De Klant en/of Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Hart van Lochem uit welke hoofde dan ook op één van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. De Klant, noch de Gast, kan/kunnen zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.


11.5 De Klant wordt geacht de Hotelovereenkomst mede namens elke Gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant bevoegd was hem terzake te vertegenwoordigen.


11.6 Hart van Lochem heeft een retentierecht op alle goederen die door de Gast zijn meegebracht, zolang de Gast en/of de Klant niet geheel aan de betalingsverplichting richting Hart van Lochem heeft voldaan.


11.7 Bij het uitblijven van betaling is de Klant en/of de Gast van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant of de Gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. De vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente, verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.


11.8 De Klant of de Gast die op grond van het voorgaande in dit artikel in verzuim is, is vanaf 14 dagen na de dag waarop Hart van Lochem hem vruchteloos heeft aangemaand, eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 50,–.
11.9 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, de rente, de schade en vervolgens op de hoofdsom.


11.10 Betalingen geschieden in euro.

Artikel 12: Informatieverstrekking en privacy

12.1 De Gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.

12.2 Hart van Lochem zal deze informatie gebruiken in verband met het verblijven van de Gast.

12.3 Voor het overige handelt Hart van Lochem in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Privacy en haar eigen op de website aanwezige privacyverklaring.

Artikel 13: Overmacht


13.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte onder personeel die bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen.


13.2 In geval van overmacht kan Hart van Lochem hetzij de Hotelovereenkomst annuleren, hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Hart van Lochem tot vergoeding van enige schade.

Artikel 14: Gevonden voorwerpen


14.1 De Gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren, dan wel achtergelaten, ten spoedigste bij Hart van Lochem in te leveren.


14.2 Hart van Lochem verkrijgt de eigendom van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Hart van Lochem heeft gemeld.


14.3 Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de Gast. Hart van Lochem kan nimmer worden verplicht tot nazending.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen


15.1 Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetten en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.


15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.


15.3 Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden Hart van Lochem en de Klant en/of Gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.